Azure Mountain weaving
Azure Mountain
handwoven wall hanging
8.5 x 25 inches
2014